การปฏิบัติงาน
๐13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๐14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
๐15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
๐16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        สำนักปลัด
      กองคลัง
        กองช่าง
  ๐17 E-service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
๐20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 
1   (2)   3   4   5