ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เพื่อการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564