ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามมาตารการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในที่ทำการอบต.ช้าง
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564