งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศก.อบต.จ.นศ.เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ใช้บังคับ 1เม.ย.63
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563