งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ แบบประเมินผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองงานฯ ล่าสุดใช้ตั้งแต่รอบ2ปี63(เม.ย.63เป็นต้นมา)
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563