งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายงานพนักงานจ้างทั่วไปเป็นการเฉพาะราย
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2563