งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการ ประจำปีงปม.พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562