งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ คำสั่งการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ประจำปีงปม.พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562