งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ปลัดอบตและรองปลัดอบต. ปีงปม.พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562