ข่าวสารงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     
ข่าวสารงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข โครงการสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   
 
 
 

***เพื่อสร้างสำนักงานให้เป็นแบบอย่างด้านการจัดการขยะ โดยการงดและเลิกใช้โฟม ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวใหเกิดเป็นรูปธรรม สามารถลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยากและขยะอันตรายที่ก่อให้เกิดมลพิษ***

 

 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2561