งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ การวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงปม.61ชุดที่1จาก2ชุด
   
 
   
 
 
 

 ประจำปีงบประมาณ 2561 สำรวจความพึงพอใจ จาก 4 ด้าน ได้แก่ (1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การขอสนับสนุนกำลังอปพร.) (2) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (3) งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) (4) งานด้านสาธารณสุข (การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย) (งานปก หนังสือรับรอง คำนำ สารบัญ สารบัญตาราาง

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2561