ก.ย. 15

ปั่นสองน่องท่องแดนทะเลน้อย ครั้งที่3

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการปั่นสองน่อง  ท่องแดนทะเลน้อย  ครั้งที่  3
ดาวน์โหลดเอกสาร
150958-2nd

ก.ย. 15

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง 6)
ดาวน์โหลดเอกสาร

150958
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(03-09-58)
วัน เวลา สถานที่สอบ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน(15-07-58)

ก.ย. 07

สอบราคาจ้างเหมาฯ

+ ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง หมู่ที่ 17 ขนาดอาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง 545,400 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร

+ ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ขนาดอาคารกว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง 644,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร

Older posts «